Статут фермерського господарства

10.10.2015

Статут фермерського господарства
Статут фермерського господарства
Статут фермерського господарства

НАЙМЕНУВАННЯ І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

1.1. Фермерське господарство (надалі — «ФГ») має таку назву: ___________

1.2. Юридичний, адреса ФГ: ____________________________

2. ЧЛЕНСТВО В ГОСПОДАРСТВІ

2.1. ФГ створено______________________________, проживають за адресою: _____________________, з метою здійснення виробничо-господарської діяльності відповідно до 3емельным кодексом України, законом «0 фермерському господарстві», іншими нормативними актами, а також цим Статутом.

2.2. Членами ФГ є: _______________________________.

2.3. Членами ФГ можуть бути й інші родичі, які об’єдналися для роботи в цьому господарстві. Не є членами ФГ особи, в тому числі родичі, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою).

2.4 Головою ФГ є його засновник______________.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФГ

3.1. ФГ є юридичною особою, яка утворена і діє у відповідності з чинним законодавством України.

3.2. Як юридична особа ФГ має майно, відокремлене від майна його членів або будь-якої третьої особи. ФГ має право набувати майнові немайнові права і нести зобов’язання.

3.3. ФГ не несе відповідальності по особистих зобов’язаннях його членів, а члени ФГ не несуть відповідальності по зобов’язаннях ФГ.

3.4. ФГ має печатку зі своєю назвою, самостійний баланс, рахунки в установах банків, знаки для товарів та послуг, бланки, штампи та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити.

3.5. ФГ ґрунтується на невизначений час.

3.6. В якості юридичної особи у відповідності з чинним законодавством України ФГ має право:

3.6.1. укладати будь-які не заборонені чинним законодавством України договору;

3.6.2. в межах прямо не заборонених чинним законодавством України придбавати, відчужувати, продавати, страхувати, здавати і брати в оренду та лізинг рухоме і нерухоме майно, включаючи права на оренду і на придбання ділянок землі;

3.6.3. набувати майнові і немайнові права і забезпечувати юридичний захист своїх прав та інтересів;

3.6.4. відкривати й утримувати банківські рахунки в Україні в (межах, дозволених чинним законодавством) і за кордоном в одиницях валюти України та іноземній валюті;

3.6.5. виступати в ролі позивача і відповідача в загальному суді, господарському суді та третейському суді (з міжнародним арбітражем включно) і складати мирові угоди;

3.6.6. брати участь в утворенні та управлінні справами будь-якої іншої юридичної особи у відповідності з чинним законодавством України; купувати повністю або частково будь-яку іншу юридичну особу або його майно або об’єднуватися з будь-якою іншою юридичною особою;

3.6.7. продавати, покращувати, керувати, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, віддавати в заставу або розпоряджатися всіма чи будь-якою частиною, майна, активами та правами ФГ;

3.6.8. розподіляти між членами господарства в натуральній формі будь-яке майно ФГ, включаючи будь-які акції або цінні папери, якими володіє ФГ в інших юридичних особах;

3.6.9. самостійно брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, яка необхідна для досягнення статутних цілей ФГ;

3.6.10. виконувати будь-які інші дії або купувати будь-які інші права та обов’язки, які входять у повноваження юридичної особи, згідно з чинним законодавством України.

3.7. ФГ завжди проводить свою діяльність у відповідності з положеннями цього Статуту та чинного законодавства України.

4. ЦІЛІ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФГ

4.1. Основною метою діяльності ФГ є отримання прибутку.

4.2. Види діяльності ФГ:

4.2.1. виробництво сільськогосподарської продукції;

4.2.2. переробка і реалізація сільськогосподарської продукції;

4.2.3. надання всіх послуг та виконання всіх видів діяльності, безпосередньо пов’язаних з вищезазначеним переліком видів діяльності ФГ;

4.2.4. провадження іншої господарської, комерційної та фінансової діяльності, яка не заборонена відповідно до чинного законодавства України.

5. МАЙНО ФГ

5.1. У власності ФГ можуть бути земля, житлові будинки, квартири, предмети особистого користування, предмети домашнього господарства, продуктивна і робоча худоба, птиця, бджолосім’ї, посіви та посадки сільськогосподарських культур і насадження на земельній ділянці, засоби виробництва, вироблена продукція і доходи від її реалізації, транспортні засоби, цінності, акції, інші цінні папери, а також інше майно споживчого і виробничого призначення для ведення фермерського господарства і заняття підсобними промислами.

5.2. Майно ФГ утворюється за рахунок:

-грошових і матеріальних внесків членів господарства;

-доходів, отриманих від господарської діяльності;

-кредитів банків;

-безоплатних та благодійних внесків.

5.3. Майно ФГ належить його членам на праві спільної часткової власності, якщо інше не передбачено угодою між ними.

5.4. Майнові спори між членами ФГ вирішуються судом.

5.5. Успадкування землі і майна ФГ здійснюється у відповідності з земельним і цивільним законодавством України.

6. ПРИБУТОК ФГ

6.1. Річна прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів до державного бюджету, оплати праці працівників ФГ та інших обов’язкових нарахувань і виплат, може підлягати розподілу між членами ФГ в повному обсязі, в будь-якій його частині, або не підлягати розподілу. Члени господарства самостійно визначають, порядок розподілу прибутку ФГ.

6.2. Прибуток, що розподіляється між членами ФГ, може бути виплачена в одиницях валюти України або в натуральній формі.

7.УПРАВЛІННЯ ФГ

7.1. Управління справами ФГ здійснюється виключно головою господарства.

7.2. Голова вирішує всі питання, пов’язані з діяльністю ФГ і на основі єдиноначальності керує ним:

-без довіреності діє від імені господарства;

-здійснює оперативне управління, укладає договору,

відкриває розрахункові та інші рахунки в банках;

-представляє інтереси ФГ перед підприємствами, установами і

організаціями, окремими громадянами;

-видає у своєї компетенції накази, несе відповідальність за стан справ і результати роботи ФГ;

-визначає структуру, штатний розклад, форми організації і оплати праці;

-накладає стягнення на порушників трудової і виробничої дисципліни, вживає заходів заохочення.

7.3. Голова має право доручати (у письмовій формі) виконувати свої обов’язки і використовувати права голови одному з членів ФГ.

7.4. У разі смерті голови ФГ, всі його права та обов’язки

передаються одному з членів господарства.

8. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФГ

8.1. Фінансовий рік ФГ збігається з календарним роком і становить період від 1 січня по 31 грудня включно.

8.2. Голова відповідає за дотримання, згідно з чинним законодавством України, всіх вимог, встановлених для ведення документів, фінансової і бухгалтерської звітності ФГ.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФГ

9.1. У разі виробничої потреби ФГ має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (угодою, контрактом).

9.2. Трудові відносини в ФГ визначаються і регулюються членами господарства, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором — законодавством України про працю.

9.3. Голова ФГ несе відповідальність за забезпечення безпечних умов праці для членів свого господарства і громадян, які уклали трудовий договір, дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.

9.4. Трудові спори в ФГ вирішуються у встановленому законом порядку.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. ФГ припиняє свою діяльність у випадках:

-рішення членів ФГ про припинення його діяльності;

-визнання ФГ банкрутом;

-якщо не залишається жодного члена ФГ або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства.

Короткий опис статті: фермерські господарства україни, Колеги, допоможіть, якщо у когось є приклад… статуту фермерського господарства. Заздалегідь спасибі!

Джерело: Статут фермерського господарства

Також ви можете прочитати