Онлайн калькулятор: Розрахунок сум амортизації для цілей оподаткування

13.04.2017

Розрахунок сум амортизації для цілей оподаткування

Методи і порядок розрахунку сум амортизації для цілей оподаткування згідно статті 259 НК РФ, з урахуванням змін, внесених федеральним законом від 27 липня 2006 року N 144-ФЗ.

Даний калькулятор розраховує суми амортизації для цілей оподаткування, згідно статті 259 НК РФ. Для цілей оподаткування — тобто для того, щоб приймати їх до відрахуванню при обчисленні ПДФО.

Стаття 259 НК РФ — Методи і порядок розрахунку сум амортизації

Федеральним законом від 6 червня 2005 року N 58-ФЗ, який набирає чинності з 1 січня 2006 р. і Федеральним законом від 27 липня 2006 року N 144-ФЗ, який набирає чинності з 1 січня 2007 р. і поширюється на правовідносини, що виникли з 1 січня 2006 р. до статті 259 цього Кодексу внесені зміни

 1. В цілях цієї глави платники податків нараховують амортизацію одним з таких методів з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею:

1) лінійним методом;

2) нелінійним методом.

1.1. Платник податків має право включати до складу витрат звітного (податкового) періоду витрати на капітальні вкладення в розмірі не більше 10 відсотків первісної вартості основних засобів (за винятком основних засобів, отриманих безоплатно) і (або) витрат, понесених у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння, часткової ліквідації основних засобів, суми яких визначаються відповідно до статті 257 цього Кодексу.

 1. Сума амортизації для цілей оподаткування визначається платниками податків щомісяця в порядку, встановленому цією статтею. Амортизація нараховується окремо по кожному об’єкту амортизується майна.

Нарахування амортизації по об’єкту амортизується майна починається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому цей об’єкт був введений в експлуатацію. Нарахування амортизації по амортизується майну у вигляді капітальних вкладень в об’єкти орендованих основних засобів, яка згідно з цією главою підлягає амортизації, починається у орендодавця з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому це майно було введено в експлуатацію, але не раніше місяця, в якому орендодавець справив відшкодування орендарю вартості зазначених капітальних вкладень, у орендаря — з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому це майно було введено в експлуатацію.

Нарахування амортизації по об’єкту амортизується майна припиняється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, коли відбулося повне списання вартості такого об’єкта або коли даний об’єкт вибув зі складу амортизується майна платника податків з будь-яких підстав.

При розрахунку суми амортизації платником податку не враховуються витрати на капітальні вкладення, передбачені пунктом 1.1 цієї статті.

 1. Платник податків застосовує лінійний метод нарахування амортизації до будівлям, спорудам, передаточним пристроям, які входять у восьму — десяту амортизаційні групи, незалежно від строків введення в експлуатацію цих об’єктів.

До решти основних засобів платник податків має право застосовувати один із методів, зазначених у пункті 1 цієї статті.

Обраний платником податку метод нарахування амортизації не може бути змінений протягом усього періоду нарахування амортизації по об’єкту амортизується майна.

Нарахування амортизації щодо об’єкта амортизується майна здійснюється відповідно до норми амортизації, певної для даного об’єкта виходячи з його строку корисного використання.

 1. При застосуванні лінійного методу сума нарахованої за один місяць амортизації відносно об’єкта амортизується майна визначається як добуток його первісної (відновної) вартості і норми амортизації, певної для даного об’єкта.

При застосуванні лінійного методу норма амортизації по кожному об’єкту амортизується майна визначається за формулою:

До = [1/n] х 100%,

де К — норма амортизації у відсотках до первісної (відновної) вартості об’єкта амортизується майна;

n — термін корисного використання цього об’єкта амортизується майна, виражений в місяцях.

 1. При застосуванні нелінійного методу сума нарахованої за один місяць амортизації відносно об’єкта амортизується майна визначається як добуток залишкової вартості об’єкта амортизується майна і норми амортизації, певної для даного об’єкта.

При застосуванні нелінійного методу норма амортизації об’єкта амортизується майна визначається за формулою:

K=[2/n] x 100%,

де К — норма амортизації у відсотках до залишкової вартості, що застосовується до даного об’єкту майна, що амортизується;

n — термін корисного використання цього об’єкта амортизується майна, виражений в місяцях.

При цьому з місяця, наступного за місяцем, в якому залишкова вартість об’єкта амортизується майна досягне 20 відсотків від первісної (відновлювальної) вартості цього об’єкта, амортизація по ньому обчислюється в наступному порядку:

1) залишкова вартість об’єкта амортизується майна з метою нарахування амортизації фіксується як його базова вартість для подальших розрахунків;

2) сума нараховується за один місяць амортизації відносно даного об’єкта амортизується майна визначається шляхом ділення базової вартості даного об’єкта на кількість місяців, що залишилися до закінчення строку корисного використання цього об’єкта.

 1. Якщо організація протягом будь-якого календарного місяця була заснована, ліквідовано, реорганізовано чи інакше перетворена таким чином, що згідно зі статтею 55 цього Кодексу податковий період для неї починається або закінчується до закінчення календарного місяця, то амортизація нараховується з урахуванням таких особливостей:

1) амортизація не нараховується ліквідованої організацією з 1-го числа того місяці, у якому завершена ліквідація, а реорганізованої організацією — з 1-го числа того місяця, в якому у встановленому порядку завершена реорганізація;

2) амортизація нараховується засновуваній, що утворюється в результаті реорганізації організацією — з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено її державна реєстрація.

Положення цього пункту не поширюються на організації, що змінюють свою організаційно-правову форму.

Федеральним законом від 19 липня 2007 р. N 195-ФЗ до пункту 7 статті 259 цього Кодексу внесені зміни, які набирають чинності з 1 січня 2008 р.

 1. У відношенні амортизованих основних засобів, які використовуються для роботи в умовах агресивного середовища і (або) підвищеної змінності, до основної норми амортизації платник податків має право застосовувати спеціальний коефіцієнт, але не вище 2. Для амортизованих основних засобів, які є предметом договору фінансової оренди (договору лізингу), до основної норми амортизації платник податків, у якого дане основне засіб має враховуватися відповідно до умов договору фінансової оренди (договору лізингу), має право застосовувати спеціальний коефіцієнт, але не вище 3. Ці положення не поширюються на основні засоби, що відносяться до першої, другої і третьої амортизаційним групам, у разі, якщо амортизація за даними основних засобів нараховується нелінійним методом.

Платники податків, які використовують амортизуються основні засоби для роботи в умовах агресивного середовища і (або) підвищеної змінності, має право використовувати спеціальний коефіцієнт, зазначений у цьому пункті, лише при нарахуванні амортизації щодо зазначених основних засобів. В цілях цієї глави під агресивним середовищем розуміється сукупність природних і (або) штучних факторів, вплив яких викликає підвищений знос (старіння) основних засобів у процесі їх експлуатації. До роботи в агресивному середовищі прирівнюється також перебування основних засобів в контакті з вибухо-, пожежонебезпечним, токсичного або іншої агресивної технологічної середовищем, яка може послужити причиною (джерелом) ініціювання аварійної ситуації.

Платники податків — сільськогосподарські організації промислового типу (птахофабрики, тваринницькі комплекси, зверосовхозы, тепличні комбінати) має право у відношенні власних основних засобів застосовувати до основної норми амортизації, обраної самостійно з урахуванням положень цієї глави, спеціальний коефіцієнт, але не вище 2.

Платники податків — організації, що мають статус резидента промислово-виробничої особливої економічної зони або туристично-рекреаційної особливої економічної зони, мають право стосовно власних основних засобів до основної норми амортизації застосовувати спеціальний коефіцієнт, але не вище 2.

У відношенні амортизованих основних засобів, які використовуються тільки для здійснення науково-технічної діяльності, до основної норми амортизації платник податків має право застосовувати спеціальний коефіцієнт, але не більш 3.

 1. Платники податків, які передали (отримали) основні засоби, які є предметом договору лізингу, укладеного до введення в дію цієї глави, має право нараховувати амортизацію з цього майна з застосуванням методів і норм, що існували на момент передачі (отримання) майна, а також із застосуванням спеціального коефіцієнта не вище 3.

Федеральним законом від 24 липня 2007 р. N 216-ФЗ до пункту 9 статті 259 внесено зміни, які набувають чинності з 1 січня 2008 р.

 1. По легкових автомобілях і пасажирським мікроавтобусів, які мають початкову вартість відповідно понад 600 000 рублів і 800 000 рублів, основна норма амортизації застосовується зі спеціальним коефіцієнтом 0,5.

Організації, що отримали (передали) зазначені легкові автомобілі та пасажирські мікроавтобуси в лізинг, включають це майно до складу відповідної амортизаційної групи і застосовують основну норму амортизації (з урахуванням застосовуваного платником податків щодо такого майна коефіцієнта) зі спеціальним коефіцієнтом 0,5.

Допускається нарахування амортизації за нормами амортизації нижче встановлених цією статтею за рішенням керівника організації-платника податків, закріпленому в обліковій політиці для цілей оподаткування. Використання знижених норм амортизації допускається тільки з початку податкового періоду і протягом усього податкового періоду.

При реалізації майна, що амортизується платниками податків, що використовують знижені норми амортизації, перерахунок податкової бази на суму недонарахованої амортизації проти норм, передбачених цією статтею, у цілях оподаткування не проводиться.

 • Організація, яка купує об’єкти основних засобів, колишніх у вживанні, має право визначати норму амортизації по цьому майну з урахуванням строку корисного використання, зменшеного на кількість років (місяців) експлуатації даного майна попередніми власниками.
 • Якщо строк фактичного використання цього основного засобу у попередніх власників виявиться рівною або перевищує строк його корисного використання, який визначається класифікацією основних засобів, затвердженої Урядом Російської Федерації у відповідності з цією главою, платник податків має право самостійно визначати термін корисного використання цього основного засобу з урахуванням вимог техніки безпеки та інших факторів.

  Виключений

 • Організація, яка отримує у вигляді внеску до статутного (складеного) капітал або в порядку правонаступництва при реорганізації юридичних осіб об’єкти основних засобів, колишніх у вживанні, має право визначати термін їх корисного використання, встановлений попереднім власником цих основних засобів термін їх корисного використання, зменшений на кількість років (місяців) експлуатації даного майна попередніми власниками.
 • Федеральним законом від 27 липня 2006 року N 144-ФЗ стаття 259 цього Кодексу доповнено пунктом 15, який набирає чинності з 1 січня 2007 р.

  1. Організації, що здійснюють діяльність в галузі інформаційних технологій, мають право не застосовувати встановлений цією статтею порядок амортизації щодо електронно-обчислювальної техніки. В цьому випадку витрати зазначених організацій на придбання електронно-обчислювальної техніки визнаються матеріальними витратами платника податку в порядку, встановленому підпунктом 3 пункту 1 статті 254 цього Кодексу. Для цілей цього пункту організаціями, що здійснюють діяльність в галузі інформаційних технологій, визнаються організації, зазначені в пунктах 7 і 8 статті 241 цього Кодексу.

  Короткий опис статті: амортизація Розрахунок сум амортизації для цілей оподаткування з колекції онлайн калькуляторів Planetcalc

  Джерело: Онлайн калькулятор: Розрахунок сум амортизації для цілей оподаткування

  Також ви можете прочитати