Міністерство лісового, мисливського господарства та природокористування

28.07.2015

Інші співробітники

(затв. постановою Уряду Республіки Мордовія

від 18 січня 2010 року N 1)

(зі змінами від 29 березня 2010 р.)

Розділ 1. Загальні положення

1. Міністерство лісового, мисливського господарства та природокористування Республіки Мордовія є виконавчим органом державної влади Республіки Мордовія, що здійснює державне регулювання у сфері вивчення, використання, відтворення та охорони лісів, надр, водних ресурсів, об’єктів тваринного світу, атмосферного повітря (далі — природні об’єкти і ресурси) і координує діяльність інших виконавчих органів державної влади Республіки Мордовія в цій області.

Міністерство лісового, мисливського господарства та природокористування Республіки Мордовія є правонаступником Міністерства природних ресурсів Республіки Мордовія і Республіканської служби Республіки Мордовія з охорони, контролю і регулювання використання об’єктів тваринного світу та середовища їх проживання.

2. Міністерство лісового, мисливського господарства та природокористування Республіки Мордовія (далі — Міністерство) у своїй діяльності керується Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, указами і розпорядженнями Президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Уряду Російської Федерації та іншими правовими актами Російської Федерації, Конституцією Республіки Мордовія, законами Республіки Мордовія, указами і розпорядженнями Глави Республіки Мордовія, постановами і розпорядженнями Уряду Республіки Мордовія і іншими правовими актами Республіки Мордовія, а також цим Положенням.

3. Міністерство здійснює свою діяльність у взаємодії з відповідними федеральними органами виконавчої влади, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, організаціями і їх об’єднаннями незалежно від форми власності.

4. Міністерство є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба Республіки Мордовія і зі своїм найменуванням російською і мордовському (мокша і ерзя) мовами, а також відповідні бланки і штампи.

5. Повне найменування Міністерства — Міністерство лісового, мисливського господарства та природокористування Республіки Мордовія.

Скорочене найменування Міністерства — Мінлісгосп Республіки Мордовія.

Поштову адресу Міністерства: 430005, р. Саранськ, вул. Комуністична, д. 50.

6. Витрати на утримання апарату Міністерства здійснюються за рахунок коштів, передбачених у республіканському бюджеті Республіки Мордовія на утримання органів виконавчої влади Республіки Мордовія, а також за рахунок коштів субвенцій з федерального бюджету, наданих на здійснення переданих повноважень. N 1425 «Про інформаційні послуги у сфері гідрометеорології та моніторингу забруднення навколишнього природного середовища»;

за погодженням із заінтересованими органами державної влади Республіки Мордовія визначає види спеціалізованої інформації у сфері гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, що подається органам державної влади Республіки Мордовія, а також визначає форми, терміни, одержувачів та порядок подання цієї інформації;

щорічно в установленому порядку розміщує державні замовлення і укладає державні контракти на надання послуг з поданням спеціалізованої інформації у сфері гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища органам державної влади Республіки Мордовія;

30) організує облік і контроль радіоактивних речовин і радіоактивних відходів на території Республіки Мордовія в рамках системи державного обліку і контролю радіоактивних речовин і радіоактивних відходів;

31) забезпечує мобілізаційну підготовку Міністерства, а також здійснює координацію підвідомчих організацій за їх мобілізаційної підготовки;

32) забезпечує дотримання вимог нормативних правових актів Російської Федерації щодо забезпечення захисту відомостей, складових державну таємницю, в процесі виконання робіт, пов’язаних з їх використанням;

33) організовує прийом громадян, забезпечує своєчасне і повне розгляд усних та письмових звернень громадян, прийняття по них рішень і напрям відповідей у встановлений законодавством термін;

34) здійснює відповідно до законодавством Російської Федерації роботу з комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, що утворилися в процесі діяльності Міністерства;

35) здійснює інші повноваження у відповідності з чинним законодавством.

9. Міністерство для здійснення повноважень має право:

розробляти і затверджувати правові акти і методичні рекомендації;

створювати координаційні і дорадчі органи (поради, комісії, групи), у тому числі міжвідомчі у встановленій сфері діяльності;

запитувати в установленому порядку інформацію від республіканських органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підвідомчих організацій.

Глава 3. Організація діяльності

10. Міністерство очолює Міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади Главою Республіки Мордовія за погодженням з уповноваженими федеральними органами виконавчої влади.

Міністр несе персональну відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій.

11. Міністр має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Республіки Мордовія.

12. Міністр:

1) здійснює керівництво діяльністю Міністерства на основі єдиноначальності і контролює діяльність перебувають у віданні Міністерства організацій;

2) несе персональну відповідальність за виконання покладених на Міністерство повноважень;

3) затверджує штатний розклад Міністерства в межах граничної чисельності працівників апарату Міністерства, затвердженої Главою Республіки Мордовія;

4) організовує взаємодію з міністерствами і відомствами Російської Федерації і Республіки Мордовія в межах компетенції Міністерства;

5) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

6) затверджує положення про структурні підрозділи Міністерства, посадові регламенти керівників структурних підрозділів та працівників Міністерства, статути і кошторису витрат на утримання підвідомчих організацій;

7) у встановленому порядку призначає та звільняє керівників підвідомчих організацій, укладає і розриває вносить зміни в трудові договори з ними;

8) погоджує штатні розписи підвідомчих організацій;

9) призначає і звільняє з посади в установленому порядку працівників Міністерства;

10) вносить пропозиції про представлення особливо відзначилися фахівців у галузі лісового, мисливського господарства та природокористування до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами, а також застосування інших заходів заохочення;

11) у встановленому порядку приймає рішення про нагородження Почесною грамотою Міністерства;

12) організовує роботу колегії Міністерства;

13) діє без довіреності від імені Міністерства, представляє його інтереси в усіх організаціях, видає довіреності працівникам Міністерства;

Короткий опис статті: лісове господарство

Джерело: Міністерство лісового, мисливського господарства та природокористування Республіки Мордовія

Також ви можете прочитати