§ 12. Галузева і територіальна структура господарства

08.08.2015

§ 12. Галузева і територіальна структура господарства

§ 12. Галузева і територіальна структура господарства

1. Згадайте, які галузі розрізняють в промисловості.

2. Які галузі має сільське господарство?

Галузева структура ГОСПОДАРСТВА. Національне господарство України має складну структуру. Структура господар ства – це його внутрішня будова, яке за Казуо, з яких основних елементів складається господарство, а також виражає співвідношення і взаємозв’язки між ними. Підприємства і організації групуються за видами господарської діяльності і за розміщенням на території. Відповідно розглядають га лузеву і територіальну структуру господарства.

Галузева структура показує поділ господарства на галузі та співвідношення ня між ними. Галузь — це сукупність господарських одиниць, які виробляють якісно однорідну продукцію або задовольняють певні від норидни потреби суспільства. Всі галузі національного господарства об’єднуються, насамперед у дві сфери — сферу матеріального виробництва і сферу послуг (раніше їх також називали виробничої і неви розвитку виробничої сферами).

сфери матеріального виробництва входять промисловість, сільське, лісове, рибне господарство і будівництво — галузі, які випус випускають матеріальні блага (товари). Вони поділяються на більш вузькі галузі, підгалузі, види виробництв. Наприклад, великою галуззю промисло вості є машинобудування, у складі якого виділяється транспортне машинобудування. Вузькою його галуззю є автомобілебудування, а підгалуззю — виробництво легкових автомобілів. Воно включає численні підприємства, що виробляють окремі деталі, вузли та агрегати (наприклад, мотори), а також складальні та ремонтні підприємства.

сфері послуг створюються духовні блага і послуги невиробничого го і виробничого характеру. Одні галузі цієї сфери обслуговують без посередньо населення (Культура, освіта, медичне та рекреаційне обслуговування вання, побутове обслуговування), інші — населення і виробництво (Транспорт і зв’язок, фінанси і кредит, торгівля, страхування), треті забезпечують функціонування суспільства в цілому (наука, управління).

§ 12. Галузева і територіальна структура господарства

Рис. Галузева структура господарства

У галузевій структурі національного господарства України сфера матеріального виробництва завжди істотно переважала сферу послуг (відповідно 2 / 3 і 1 / 3 вартості продукції). І тільки на початку XXI ст. їх частки вирівнялися. У сфері матеріального виробництва виділяються промисловість (65% вартості всіх вироблених у 2004 р. товарів) і сільське господарство (24%). Таким чином, за цими показниками національне господарство України є промислово-аграрним.

Часто міжнародні економічні організації розглядають галузеву струк туру національних господарств як співвідношення трьох секторів еко економіки. До первинного сектора відносять сільське і лісове господар ства, рибальство, видобувні галузі промисловості, тобто ті галузі, які дають людині «первинну» (Створену природою) продукцію. До сот тного сектора включають Індустріальні галузі — обробної промис промисловість і будівництво, переробних і облагороджують первинну продукцію І доводять її до споживача у вигляді кінцевих матеріальних благ. Третинним сектором називають галузі сфери послуг. За такою структурою економіки країни світу відносять до одного з трьох типів: країни доіндустріальної стадії розвитку (у них дуже ви соку частка галузей первинного сектора), індустріальної стадії (вторинного сектора) і постіндустріальної стадії розвитку (Велика перевага га галузей третинного сектора). Україна має показники типової держави, що знаходиться на індустріальної стадії розвитку суспільства: частка вторинного сектора сягає майже 40% вартості всієї продукції, відносно висока також частка первинного сектора (більше 12%). Натомість, відсоток третинного сектора в економіці України значно нижче, ніж про вих постіндустріальних країнах світу (США, Японія, країни Західної Європи ).

У результаті посилення і поглиблення зв’язків між окремими галу зями національного комплексу відбувається формування міжгалузевих комплексів. Міжгалузевий комплекс — сукупність взаємопов’язаних підприємств різних галузей, об’єднаних випуском певної продукції. До найважливіших міжгалузевих комплексів в Україні відносяться паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хімічний, лісо — виробничий, агропромисловий комплекс легкої індустрії, транспорт ний, будівельно-індустріальний, морегосподарський. Рекреаційний, військово-промисловий, науково-технічний, соціальний.

Підприємства або галузі в складі комплексів відзначаються стійки ми й тісними виробничими зв’язками. Наприклад, в агропромисловому комплексі взаємодіють галузі сільського господарства, харчової промисловості, комбікормова промисловість. Складовими комплексу є також деякі галузі машинобудування (Сільськогосподарське, тракторобу лення), хімічної промисловості (Виробництво мінеральних добрив, отрутохімікатів), мікробіологічна промисловість.

Функціонування комплексу неможливе без інфраструктури, тобто галузей, які обслуговують процес виробництва. Це — вантажний транспорт, системи енерго-. водо — і теплопостачання, матеріально-технічне забезпечення, ремонт, будівництво, освіта (підготовка кваліфікованих кадрів), наукове забезпечення, управління.

ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА. Підприємства різних галузей господар ства по-різному розташовані на території одне відносно іншого, щодо населених пунктів, своїх сировинно-ресурсних баз і т. д. В одних випадках вони мають одиничне розміщення, в інших — групове. Ці групи на одній території творять певні територіальні поєднання, підприємства в них більшою чи меншою мірою використовують загальну виробничу і соці ально інфраструктуру або ж об’єднуються виробничими зв’язками, позику ними поставками деталей, матеріалів, напівфабрикатів, відходів. Таким чином виникають територіальні елементи господарства. Сукупність певним чином взаєморозміщених і поєднаних територіальних елементів тов господарства називається територіальною структурою господарства.

Територіальна структура господарства тісно пов’язана з розселення ням, транспортною мережею, а також особливостями природного середовища котрі його природно-ресурсним потенціалом. Елементи територі альної структури можуть мати точкові, вузлові, лінійні, кущові, ареальні форми. Зокрема, галузі первинного сектора економіки — сіл ке і лісове господарство, рибальство, добувна промисловість, тісно взаємодіють з природним середовищем, мають переважно ареальних фор : сільськогосподарські зони і райони, лісогосподарські і лісопромислові райони і ділянки, рибопромислові зони і райони, гірничодобувні басейни, райони, ареали.

Переважна більшість підприємств обробної промисловості розміщені в населених пунктах і утворюють такі елементи територіальної структури тури, як промисловий пункт (Одне підприємство), промисловий центр — населений пункт з кількома мало пов’язаними підприємствами, промислових (Господарський) вузол — місто або група близько розта них міст з великою кількістю взаємопов’язаних підприємств. Окремі виробництва мають кущову форму територіального поєднання. На — приклад, машинобудівний кущ формується головним (складальним) підприємством і багатьма заводами, які постачають деталі, вузли, агрегати цвяхи та знаходяться у навколишніх поселеннях.

Територіальна структура транспорту представлена такими елемента ми, як транспортні лінії (Наприклад, залізниці, судноплавні річки), транс портні пункти (станції на залізничній вітці), транспортні вузли (стан ції у місцях розгалуження або перетину залізничних ліній).

Елементи територіальної структури можуть бути спеціалізовані (на приклад, зернова зона, цукровобуряковий пункт, центр харчової про мисловості, автомобілебудівний кущ, нафтохімічний вузол, желе ний вузол, автомагістраль) і багатогалузеві (хіміко-машинобудівний центр, металургійно-машинобудівний-хімічний вузол, залізнично — річковий вузол, промислово-транспортний вузол, залізнично-авто бильных полімагістраль ).

ОСНОВНІ РИСИ СУЧАСНОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА. Сучасні галузева і територіальна струк тури господарства України відзначаються н ерациональнистю. Про це, зокрема, свід чать: значна залежність господарства від постачання енергоносіїв і сировини; в идсутнисть завершальних виробництв у багатьох галузях, переду сім у машинобудуванні; надмірний розвиток галузей військово-промислового комплексу при обмеженому розвитку виробництва товарів народного споживання; недостатній розвиток агропромислового комплексу, насамперед галузей обробної промисловості; технічна відсталість та зношеність обладнання, технологічна недосконалість підприємств, зумовлюють високу енерго — і матеріало затратність економіки; значна концентрація «Брудних виробництв», зокрема металургійних, хімічних, що спричинило висо кий ступінь забруднення навколишнього середовища; надмірне зосередження промислових підприємств в окремих ре професіоналів (Придніпров’я. Донбас. Прикарпатті ), що зумовило значне ви використання ресурсного потенціалу, що призвело до надмірного тиску на д овкилля т. д.

Необхідна структурна перебудова господарського комплексу, що має виявлятися у виготовленні високоякісної і конкурентоспроможної продукції, зменшення витрат сировини й енергії на її випуск, скорочення виробництва економічно та екологічно невигідної продукції. Значну роль у цьому повинні відіграти економічні реформи, перш за все при підкорення процесів приватизації в різних галузях господарства.

Запам’ятайте

Галузь— це сукупність господарських одиниць, які виробляють якісно однорідну продукцію або задовольняють певні від норидни потреби суспільства.

Всі галузі національного господарства об’єднуються в дві сфери — сферу матеріального виробництва і сферу послуг.

Територіальна структура господарства — це укупнисть певним чином розташованих і поєднаних територіальних елементів тов господарства.

§ 12. Галузева і територіальна структура господарства
Запитання і завдання

1. На які основні сфери та сектору ділиться національне господарство? Яка їх структура?

2. Дайте визначення понять «галузева структура господарства», ''Території льону структура господарства «. Поясніть їх.

3. Які галузі господарства займають провідне місце в національному ком плекс Україні?

Короткий опис статті: галузь господарства Галузь, Індустріальні галузі, Міжгалузевий комплекс, Рекреаційний. Соціальна та економічна географія України, 9 клас Галузь, Індустріальні галузі, Міжгалузевий комплекс, Рекреаційний, картографія, історія, всесвітня історія, історія України, географія

Джерело: § 12. Галузева і територіальна структура господарства

Також ви можете прочитати