Сфери, комплекси і галузі економіки

09.09.2015

Сфери, комплекси і галузі економіки

Сфери, комплекси і галузі економіки

Сфери, комплекси і галузі економіки

Економіка будь-якої країни являє собою єдиний комплекс взаємопов’язаних галузей. Кожна держава залежно від його національних та історичних традицій, географічних і геополітичних умов і трудових навичок населення створює свій неповторний комплекс галузей народного господарства, на формування якого все більший вплив має міжнародне співробітництво з іншими країнами.

При аналізі національної економіки виділяють такі поняття, як сфери, галузі, комплекси, сектора економіки.

За участю у створенні сукупного суспільного продукту і національного доходу суспільне виробництво поділяється на дві великі сфери: матеріальне виробництво і нематеріальну сферу.

До матеріального виробництва належать промисловість, сільське і лісове господарство, вантажний транспорт, зв’язок (що обслуговує матеріальне виробництво), будівництво, торгівля, громадське харчування, інформаційно-обчислювальне обслуговування, інші види діяльності сфери матеріального виробництва.

До невиробничої сфери належать житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт, зв’язок (що обслуговує організації невиробничої сфери і населення), охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення, народна освіта, культура і мистецтво, наука і наукове обслуговування, кредитування та страхування, діяльність апарату органів управління.

У свою чергу кожна з сфер економіки поділяється на галузі.

Галузь — це сукупність підприємств і організацій, що характеризуються спільністю своєї продукції, технології виробництва, основних фондів, професійної підготовки працюючих та задовольняються.

Промисловість з російською статистикою підрозділяється на галузі важкої, легкої і харчової промисловості. До складу важкої промисловості входять: електроенергетика, паливна промисловість, чорна металургія, кольорова металургія, машинобудування, хімічна і нафтохімічна, лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловості, а також промисловість будівельних матеріалів. До легкої промисловості належать текстильна, швейна, шкіряна, взуттєва, хутрова галузі. До харчової — харчосмакова, м’ясна, молочна, рибна промисловість.

Галузеве поділ економіки є результатом історичного процесу розвитку суспільного поділу праці. Розвиток суспільства й економіки, подальше поглиблення спеціалізації виробництва призводять до формування нових галузей. Одночасно зі спеціалізацією і диференціацією йдуть процеси кооперації, інтеграції виробництва, що призводять до розвитку стійких виробничих зв’язків між галузями, до створення змішаних виробництв і міжгалузевих комплексів.

Міжгалузевий комплекс — це інтеграційна структура, що характеризує взаємодію різних галузей та їх елементів, різних стадій виробництва і розподілу продукту. У складі промисловості, наприклад, існують паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний та інші комплекси. Більш складною структурою відрізняються агропромисловий та будівельний комплекси, що об’єднують різні галузі національної економіки.

За ознакою поділу праці можна виділити міжгалузеві та одногалузеві, територіально-виробничі, міжгалузеві науково-технічні комплекси.

Складові елементи господарського комплексу можуть бути згруповані у сектори економіки. Під сектором розуміється сукупність інституційних одиниць, які мають подібні економічні цілі, функції та поведінку. Так, сектор нефінансових підприємств об’єднує підприємства, що займаються виробництвом товарів і послуг з метою одержання прибутку, і некомерційні організації, не котрі переслідують мети отримання прибутку.

Сектор фінансових підприємств охоплює інституціональні одиниці, зайняті фінансовим посередництвом.

Сектор державних установ — сукупність органів законодавчої, судової і виконавчої влади, фондів соціального забезпечення та контрольованих ними некомерційних організацій.

Сектор домашніх господарств в основному включає споживаючі одиниці.

Зовнішній сектор — це сукупність інституційних одиниць — нерезидентів даної країни (т.е. розташованих за межами країни), що мають економічні зв’язки, а також посольства, консульства, військові бази, міжнародні організації, що знаходяться на території даної країни.

Розрізняють також державний сектор як сукупність підприємств, організацій, установ, що перебувають у державній власності і керованих державними органами або призначеними ними особами, та приватний сектор як частину економіки, не знаходиться під контролем держави.

За міжнародною статистикою економіка зазвичай підрозділяється на галузі, що виробляють товари, і галузі, що надають послуги. До галузей, що виробляють товари, належать промисловість, сільське господарство, будівництво та інші галузі матеріального виробництва (видавнича діяльність, утилізація вторинної сировини, збирання дикорослих грибів та ягід тощо). До галузей, що надають послуги, відносяться освіта, транспорт, торгівля, охорона здоров’я, загальне державне управління, оборона та ін

B. Грибів, B. Грузинів

Економіка підприємства, детальніше.

Короткий опис статті: галузі господарства

Джерело: Сфери, комплекси і галузі економіки

Також ви можете прочитати