Реальні та фінансові інвестиції

13.04.2017

Реальні і фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції — це купівля цінних паперів, а реальні інвестиції — вкладення капіталу у промисловість, сільське господарство, будівництво, освіту й ін

При реальних інвестиціях головною умовою досягнення намічених цілей виявляється використання відповідних необоротних активів для виробництва продукції та подальшої її реалізації.

Сюди належить використання організаційно-технічних структур новоствореного бізнесу для вилучення прибутку у ході статутної діяльності створеного з залученням інвестицій підприємства.

Фінансові інвестиції являють собою вкладення капіталу в різні фінансові інструменти інвестування, головним чином у цінні папери, з метою реалізації поставлених цілей як стратегічного, так і тактичного характеру.

Інвестування у фінансові активи здійснюється в процесі інвестиційної діяльності підприємства, яка включає в себе постановку інвестиційних цілей, розробку та реалізацію інвестиційної програми.

Інвестиційна програма передбачає вибір ефективних інструментів фінансового інвестування, формування і підтримання збалансованого за певними параметрами портфеля фінансових інструментів.

Постановка інвестиційних цілей є першим і визначальним всі наступні етапом процесу фінансового інвестування. Фінансові інвестиції поділяються на стратегічні і портфельні.

Стратегічні фінансові інвестиції повинні допомагати втіленню в життя стратегічних цілей розвитку підприємства, таких як розширення сфери впливу, галузева чи регіональна диверсифікація операційної діяльності, збільшення частки ринку шляхом «захоплення» підприємств-конкурентів, придбання підприємств, що входять до складу вертикальної технологічного ланцюжка виробництва продукції.

Отже, основним фактором, що впливає на цінність проекту, для такого інвестора є отримання додаткових вигід для свого основного виду діяльності. Тому стратегічними інвесторами стають в основному підприємства з суміжних галузей. Портфельні фінансові інвестиції здійснюються з метою отримання прибутку або нейтралізації інфляції в результаті ефективного розміщення тимчасово вільних грошових коштів.

Інструментами інвестування в цьому випадку є прибуткові види грошових інструментів або дохідні види фондових інструментів.

Останній вид інвестування стає все більш перспективним у міру розвитку вітчизняного фондового ринку.

Від фінансового менеджера в цьому випадку потрібне гарне знання складу фондового ринку та його інструментів.

До фінансових інвестицій належать вкладення:

 • акції, облігації, інші цінні папери, випущені як приватними підприємствами, так і державою, місцевими органами влади;
 • в іноземні валюти;
 • в банківські депозити;
 • об’єкти тезаврації.

Фінансові інвестиції лише частково спрямовуються на збільшення реального капіталу, більша їх частина — непродуктивний вкладення капіталу.

У ринковому господарстві в структурі фінансових інвестицій переважають приватні інвестиції. Державні інвестиції являють собою важливий інструмент дефіцитного фінансування (використання державних позик для покриття бюджетного дефіциту).

Інвестування в цінні папери може бути індивідуальним і колективним. Індивідуальне інвестування — це придбання державних або корпоративних цінних паперів при первинному розміщенні або на вторинному ринку, на біржі або позабіржовому ринку.

Колективне інвестування ж характеризується придбанням паїв або акцій інвестиційних компаній та фондів.

Інвестування в цінні папери відкриває перед інвесторами найбільші можливості і відрізняється максимальним різноманітністю.

Це стосується всіх видів угод, здійснюваних при операціях з цінними паперами, а також самих видів цінних паперів.

У всьому світі цей вид інвестицій вважається найбільш доступним.

Інвестиції в іноземні валюти — один з найбільш простих видів інвестування.

Він досить популярний серед інвесторів, особливо в умовах стабільної економіки і невисоких темпів інфляції.

Існують наступні основні способи вкладення коштів в іноземну валюту:

 • придбання готівкової валюти на валютній біржі;
 • висновок ф’ючерсного контракту на одній з валютних бірж;
 • відкриття банківського рахунку в іноземній валюті;
 • купівля готівкової іноземної валюти в банках і обмінних пунктах.

Безумовними перевагами інвестицій у банківські депозити є простота і доступність цієї форми інвестування, особливо для індивідуальних інвесторів.

Фінансові інвестиції, виступаючи відносно самостійною формою інвестицій, в той же час є ще і сполучною ланкою на шляху перетворення капіталів в реальні інвестиції.

Оскільки основною організаційно-правовою формою підприємств стають акціонерні товариства, розвиток і розширення виробництва яких здійснюється з використанням позикових і залучених коштів (випуску боргових і ділових цінних паперів), фінансові інвестиції формують один із каналів надходження капіталів у реальне виробництво.

При установі та організації акціонерного товариства, у разі збільшення його статутного капіталу, спочатку відбувається випуск нових акцій, після чого слідують реальні інвестиції. Таким чином, фінансові інвестиції відіграють важливу роль в інвестиційному процесі.

Реальні інвестиції виявляються неможливими без фінансових інвестицій, а фінансові інвестиції отримують своє логічне завершення в здійсненні реальних інвестицій.

До реальних інвестицій належать вкладення:

 • в основний капітал;
 • в матеріально-виробничі запаси;
 • у нематеріальні активи.

У свою чергу, вкладення в основний капітал включають капітальні вкладення та інвестиції в нерухомість.

Капітальні вкладення здійснюються у формі вкладення фінансових і матеріально-технічних ресурсів у створення відтворення основних фондів шляхом нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переозброєння, а також підтримання потужностей діючого виробництва.

У відповідності із загальноприйнятою у світі класифікацією під нерухомістю розуміється земля, а також все, що знаходиться над і під поверхнею землі, включаючи усі об’єкти, приєднані до неї, незалежно від того, чи вони мають природне походження або створені руками людини.

Під впливом науково-технічного прогресу у формуванні матеріально-технічної бази виробництва підвищується роль наукових досліджень, кваліфікації, знань і досвіду працівників.

Тому в сучасних умовах витрати на науку, освіту, підготовку та перепідготовку кадрів та інше по суті, є продуктивними і в ряді випадків включаються в поняття реальних інвестицій.

Звідси у складі реальних інвестицій виділяється третій елемент — вкладення у нематеріальні активи.

До них відносяться: право користування земельними ділянками, природними ресурсами, патенти, ліцензії, ноу-хау, програмні продукти, монопольні права, привілеї (включаючи ліцензії на певні види діяльності), організаційні витрати, торгові марки, товарні знаки, науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, проект-но-вишукувальні роботи тощо

Короткий опис статті: інвестиції Реальні та фінансові інвестиції

Джерело: Реальні і фінансові інвестиції

Також ви можете прочитати