Показники ліквідності.

13.04.2017

Показники ліквідності.

У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність і платоспроможність. Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне перетворення майна в засоби платежу. Чим менше час, необхідний для перетворення окремого виду активів, тим вище його ліквідність. Таким чином, ліквідність підприємства — це його здатність перетворити свої активи в грошові засоби платежу для погашення короткострокових зобов’язань.

Оцінку ліквідності підприємства виконують за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних активів, які мають різну ступінь ліквідності, з сумою поточних зобов’язань. До них відносяться:

— Коефіцієнт загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття);

— Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності);

— Коефіцієнт абсолютної ліквідності;

— Чистий оборотний капітал;

Коефіцієнт загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття)

Характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов’язання з найбільш легко реалізується частини активів — оборотних коштів. Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку ліквідності активів. Оскільки поточні зобов’язання підприємства погашаються в основному за рахунок поточних активів, для забезпечення нормального рівня ліквідності необхідно, щоб вартість поточних активів перевищувала суму поточних зобов’язань (ця вимога також випливає з «модифікованого золотого фінансового правила»). Нормальним значенням коефіцієнта вважається 1,5. 2,5, але не менше 1. Однак на його рівень впливає галузева приналежність підприємства, структура запасів, стан дебіторської заборгованості, тривалість виробничого циклу і інші фактори.

Значення коефіцієнта, рівне 1, припускає рівність поточних активів і пасивів. Однак якщо врахувати, що ступінь ліквідності різних елементів поточних активів істотно відрізняється, можна припустити, що не всі активи будуть негайно реалізовані або реалізовані по повній вартості, в результаті чого можлива загроза поліпшення фінансового стану підприємства. Крім того, у підприємства має бути певний обсяг виробничих запасів для продовження виробничо-господарської діяльності після погашення всіх поточних зобов’язань.

Що стосується дебіторської заборгованості, то, по-перше, можлива наявність сумнівної та навіть безнадійної заборгованості, по-друге, при необхідності термінової інкасації дебіторської заборгованості підприємство може вдатися до обліку векселів або факторингових операцій, що веде до втрати частини її суми в якості оплати відповідних послуг .

Якщо ж значення коефіцієнта значно перевищує 1, то можна зробити висновок про те, що підприємство володіє значним обсягом вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам. З позиції кредиторів підприємства такий варіант формування оборотних коштів є найбільш прийнятним. Одночасно, з точки зору менеджера, значне накопичення запасів на підприємстві, відвернення коштів у дебіторську заборгованість може бути пов’язано з неефективним управлінням активами. В той же час підприємство, можливо, не повністю використовує свої можливості по отриманню кредитів.

Розрахунок коефіцієнта загальної ліквідності проводиться за формулою:

К= Оборотні активи / Поточні зобов’язання;

Згідно балансу:

К= ф.1ряд260 / ф.1ряд.620;(Для підприємств України та суб’єктів малого підприємництва)

К=ф.1ряд290/ф.1ряд690 ; (Для підприємств україни)

Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності)

Коефіцієнт поточної ліквідності — показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів — грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Теоретично значення цього коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6.

Розраховується за формулою:

Ктл = (Оборотні активи — запаси) / поточні зобов’язання;

Згідно балансу:

Ктл=ф.1(ряд.260-100-110-120-130-140)/ ф.1ряд.620; (Для підприємств України)

Ктл=ф.1(ряд.260-100-110-130)/ ф.1ряд.620; (Для суб’єктів малого підприємництва України форма звітності «м»)

Ктл=ф.1(ряд.260-100)/ ф.1ряд.620; (Для суб’єктів малого підприємництва України форма звітності «мс»)

Ктл=(ф.1ряд290-ф.1ряд210-ф.1ряд220 -ф.1ряд230)/ф.1ряд690 ; (Для підприємств україни)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Дозволяє визначити частку короткострокових зобов’язань, яку підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості і реалізації інших активів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою:

Ка = Грошові активи / Поточні зобов’язання;

Згідно балансу:

Ка= ф.1 (ряд.220+230+240)/ ф.1ряд.620; (Для підприємств України та суб’єктів малого підприємництва із формою звітності «м»)

Ка= ф.1 (ряд.230+240)/ ф.1ряд.620;(Для суб’єктів малого підприємництва України за формою звітності «мс»)

Ка=(ф.1ряд260+ф.1ряд250)/ф.1ряд690 ; (Для підприємств україни)

Теоретично значення цього коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,2. 0,3. На практиці ж значення бувають значно нижчими, і за цим показником не можна відразу робити негативні висновки щодо можливості підприємства негайно погасити свої борги, бо малоймовірно, щоб усі кредитори підприємства одночасно пред’явили йому свої вимоги. У той же час, занадто високе значення показника абсолютної ліквідності свідчить про нераціональне використання фінансових ресурсів.

Чистий оборотний капітал

Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, оскільки перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов’язаннями означає, що підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов’язання, але і має резерви для розширення діяльності.

Оптимальна сума чистого оборотного капіталу залежить від особливостей діяльності компанії, зокрема від її масштабів, обсягів реалізації, швидкості оборотності матеріальних запасів і дебіторської заборгованості. Недолік оборотного капіталу свідчить про нездатність підприємства вчасно погасити короткострокові зобов’язання.

Значне перевищення чистого оборотного капіталу над оптимальною потребою свідчить про нераціональне використання ресурсів підприємства. Важливе аналітичне значення має розгляд темпів росту власного оборотного капіталу підприємства на фоні темпів інфляції.

Рекомендовані значення: > 0

Розраховується за формулою: Чок = поточні активи — поточні пасиви;

Згідно балансу:

Чок= ф.1.ряд.260 — ф.1.ряд.620 ;(Для підприємств України та суб’єктів малого підприємництва)

Чок=ф.1ряд290-ф.1ряд690 ; (Для підприємств україни)

Короткий опис статті: ліквідність У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність і платоспроможність

Джерело: Показники ліквідності.

Також ви можете прочитати