Організаційна структура лісового господарства

13.04.2017

Лісу в нашій країні є загальнонародним надбанням, тобто державними. Частина з них передана колгоспам разом із землею у безстрокове користу вання. Ці ліси називають колгоспними. Інші ліси становлять державний лісовий фонд. Основна частина цих лісів перебуває у віданні спеціалізованих державних лісових господарств (лісгоспів, ліспромгоспів та ін), а частина передана (приписана) іншим державним підприємствам, у тому числі радгоспам. Передані ліси називаються закріпленими або приписними.

На 1 січня 1968 р. площа лісів колгоспів становила 30 млн. га і радгоспів — 28 млн. га, тобто близько 5% лісового фонду країни. В ставі з колгоспних лісів можуть бути природні і штучні. Сюди ж входять і захисні лісові смуги. Ліси радгоспів аналогічні лісах колгоспів.

Ліси державного лісового фонду (гослесфонд) за своїм зна чению в системі народного господарства СРСР розділені на три групи (див. гол. I. § 1).

Групи лісів відрізняються один від одного по режиму лісового госпо дарства, відповідного їхнього значення в загальній системі на рідного господарства. Основне призначення лісів I групи складається за щиті ґрунту від вітрової і водної ерозії, оздоровлення та оздобленні міст та курортів і т. д. Промислове користування деревиною у цих лісах заборонені. Тут проводяться тільки рубки догляду, сані тарні та лісовідновлювальні рубки. Режим господарства спрямований на збереження і поліпшення властивостей лісу, що відповідають їх основним значенням.

Призначення лісів II групи полягає в регулюванні вод ного режиму найголовніших річок, що протікають в густонаселених рай онах. В цій групі лісів дозволено головне користування древеси ної, але без збитку виконання лісом своїх основних функцій. З цього головніше (промислове) користування лісом тут обмежена розміром середнього приросту деревини в цих лісах. Наприклад, якщо площа лісового масиву складає 10 тис. га, а середній річний приріст на 1 га 3 м 3. протягом року в цьому масиві буде приростати 30 тис. м 3 деревини. Цей обсяг деревини без шкоди для масиву можна щорічно вирубувати. Рубка проводиться в ділянках стиглого лісу.

Основне значення лісів III групи полягає у задоволенні потреб народного господарства нашої країни в деревині. В цих лісах проводиться промислова заготівля деревини. Розмір рубок тут не обмежений і визначається державним пла ном.

Колгоспні і радгоспні ліси за своїм основним значенням де лятся на дві групи. До лісів I групи відносяться лісові ділянки, маю керівні грунто — і полезахисне значення (в тому числі всі лісові смуги), а також лісові масиви, що входять в зелені зони міст і курортів. У II групу входять інші ліси. Режим господарства в цих лісах встановлюється аналогічно відповідним групам лісів держав ного фонду.

Віднесення лісів в ту чи іншу групу виробляється постановою Ради Міністрів союзних республік.

В лісах державного фонду лісове господарство ведуть спе соціальні державні підприємства: лісгоспи, лесхоззаги, леспром хозы, лісокомбінати та ін. В лісах I і II груп лісгоспи займаються охороною лісу, їх поновленням, рубками догляду і при невеликих обсягах головних рубок рубками відновними та головного користування. При значних розмірах головних рубок, перевищую ть по витратам інші види робіт, господарства називаються ліс промхозами. В лісах III групи, де зосереджена основна промислових ленна заготівля лісу, обов’язки по веденню лісового господарства і заготівель лісу розділені. Лісгоспи ведуть охорону, відновлення та догляд за лісом, а ліспромгоспи виступають в ролі підрядника з промислової розробки лісосік головного користування та вивезенні дре весины. Такі ліспромгоспи підпорядковані Міністерству лісової промислових промисловості. Всі лісгоспи, а також ліспромгоспи, провідні всі види ле сохозяйственных робіт, підпорядковані Міністерству лісового господарства, а на місцях — Обласним управлінням лісового господарства. Лісгоспи діляться на лісництва подібно до того, як радгоспи поділяються на відділення. Середній розмір лісгоспу в лісостепових районах 20-30 тис. га, розмір лісництва 5-8 тис. га. В лісовій зоні розміри лісгоспу до стигают декількох сотень тисяч і навіть мільйонів гектарів лісу. Лісництва діляться на ділянки, а останні на обходи.

В колгоспах, які мають великі площі лісів (кілька тис. гектарів), лісове господарство ведеться межколхозными лісництвами та лісгоспами. В інших колгоспах — правліннями колгоспів, а безпосередньо — фахівцем-лісоводом. Господарство в колгоспних лісах організується на основі «Положення про колгоспних лісах» і «Пра вил ведення господарства в колгоспних лісах».

Лісове господарство в колгоспах є галуззю суспільного господарства і служить для подальшого розвитку і піднесення сільськогосподарського виробництва. Колгоспні ліси, виконуючи полезахисні, протиерозійні, водоохоронні та інші функції, використовуються також для задоволення потреб у деревині і побічних пользованиях лісом колгоспу і колгоспників.

Для правильної організації господарства в колгоспних лісах про водиться лісовпорядкування з складанням перспективного плану ведення лісового господарства терміном на 10 років. На його основі складаються річні виробничо-фінансові плани лісогосподарських та лесоме лиоративных заходів.

Аналогічно колгоспним лісах ор ганизуется і ведеться лісове господарство в лісах радгоспів.

Короткий опис статті: міністр лісового господарства Організаційна структура лісового господарства

Джерело: Організаційна структура лісового господарства

Також ви можете прочитати