Коефіцієнт швидкої ліквідності. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності. SYL.

13.04.2017

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності

Економічний термін «ліквідність» сходить до латинському прилагательному liquidus — рідкий, що перетікає. Вчені, банкіри, інвестори, фінансисти та інші фахівці у галузі розподілу фінансових ресурсів підприємства використовують його для позначення здатності активів конвертуватися в грошові кошти. Чим простіше продати знаходяться у власності компанії цінності за ринковою ціною, тим більше вони є ліквідними. Таким чином, найкращі з цієї точки зору активи — це гроші в касі чи на поточному рахунку підприємства, а гірші — це недобудовані будівлі і споруди. Цінність вважають неліквідною, якщо швидкість її реалізації є надмірно низькою. Якщо її взагалі не можна продати ні за яких умов, то вона взагалі не є активом і не повинна враховуватися в бухгалтерському балансі.

Управління ліквідністю

Підтримання платоспроможності підприємства здійснюється двома способами: шляхом розподілу активів і пасивів. Управління ліквідністю базується на так званому GAP-аналізі, який дозволяє збалансувати розрив між наявними в розпорядженні коштами та зобов’язаннями з відповідним строком погашення. Грамотне узгодження цих категорій необхідно для подолання несприятливих явищ, характерних для циклічного розвитку ринкової економіки, наприклад, галузевого спаду або глобальної кризи фінансової системи. Коефіцієнт швидкої/поточної ліквідності — це два основні показники, які використовуються у фінансовому аналізі. Їх розрахунок здійснюється на базі бухгалтерського балансу.

Спред і побутове розуміння питання

Самим ліквідним активом є гроші, які легко і без фінансових втрат конвертувати в будь-який інший. У випадку ж реалізації інших матеріальних цінностей різниця між ціною покупки і продажу називається спредом. Чим він більший, тим нижча ліквідність. Для полегшення розуміння можна запам’ятати, що те ж саме, але для валют, називається терміном «конвертованість».

На побутовому рівні кожна людина розуміє, що йому необхідна невелика сума на чорний день. При цьому вона може зберігатися як на поточному рахунку в банку, так і вдома. Таким чином він підтримує свою платоспроможність за раптово виникли грошовим зобов’язанням, пов’язаним, наприклад, з необхідністю придбання медикаментів. З підприємницькою діяльністю пов’язано набагато більше ризиків, тому необхідно обчислення спеціальних показників, які допоможуть зорієнтуватися і знайти оптимальний баланс активів і пасивів.

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності

Для аналізу фінансової стійкості компанії використовуються постійні показники, які розраховуються на підставі балансової звітності. Показники ліквідності дозволяють дізнатися, чи здатна розглянуте підприємство погасити свою поточну заборгованість за рахунок наявних у нього активів.

Для цілей аналізу фінансового стану прийнято розділяти їх на 4 групи по швидкості реалізації, а пасиви — по терміновості. Якщо сумарні активи в кожній з категорій перевищують відповідну заборгованість, то підприємство вважається ліквідним.

Основні показники

У розрахунках використовують три види коефіцієнтів ліквідності: абсолютної, поточної і швидкої (строкової). Перший враховує перші дві категорії як в активах, так і в пасивах. Нормою вважається значення вище 0,2.

Коефіцієнт поточної ліквідності демонструє співвідношення оборотних активів і короткострокових пасивів. При цьому в чисельнику не повинна обліковуватися заборгованість за внесками у статутний капітал, яка є у засновників. Даний показник відображає платоспроможність компанії в короткостроковому періоді. Норма коефіцієнта ліквідності — значення від 1,5 до 2,5. Якщо отриманий результат ділення менше 1, то це говорить про те, що підприємство не в змозі оплачувати власні поточні рахунки.

Нарешті, коефіцієнт швидкої ліквідності показує здатність компанії справлятися з труднощами, що виникли із-за проблем з реалізацією продукції. В чисельнику враховуються перші дві групи активів, а в знаменнику — коротко — і надстрокові зобов’язання. Його норма — від 0,9 до 1. Розглянемо його докладніше.

Основні відомості

Показник QR (від англ. Quick ratio) — це фінансовий показник, який відображає відношення добре реалізуються грошових активів до поточних пасивів. Обчислюється коефіцієнт швидкої ліквідності балансу, проте в чисельнику, на відміну від інших, не враховуються запаси, оскільки їх реалізація приводить до найбільших збитків серед наявних у підприємства оборотних коштів. Саме його використовують, якщо потрібно зрозуміти, чи варто давати компанії продукцію або напівфабрикати авансом.

Таким чином, частка від ділення різниці поточних активів і запасів на поточні зобов’язання (без урахування доходів майбутніх періодів і резервів майбутніх витрат) — це і є коефіцієнт швидкої ліквідності. Формула цього показника може модифікуватися залежно від статей, відображених у бухгалтерському балансі. Однак базовим є його розрахунок за категоріями активів і пасивів, з якого випливають всі інші.

Коефіцієнт швидкої ліквідності: формула

Розділимо всі групи активів, що належать підприємству, їх швидкості ринкової реалізації. А1 — найбільш ліквідні, А2, А3 і А4 — швидко, повільно і важко реалізовані цінності. Джерела фінансування для цілей аналізу платоспроможності також поділяємо на 4 групи за ступенем їх терміновості: від П1 — зобов’язань, негайно вимагають оплати, до П4 — так званих постійних пасивів.

Використовуємо дані показники для побудови формули. Коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює частці від ділення перших двох груп активів і пасивів або До = (А1 + А2). (П1 + П2). Таким чином, в чисельнику виявляються тільки активи, які без сумнівів можуть бути реалізовані в середньостроковому періоді.

Характеристика показника

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує теоретичну можливість того, що підприємство розплатитися за своїми боргами протягом одного виробничого циклу (періоду часу, потрібного для виготовлення однієї партії товарів) в разі проблем з реалізацією товарів на складі. Отримане значення відображає, яку суму готовий оплатити підприємство на кожну одиницю взятих на себе кредитних зобов’язань, якщо виникне необхідність їх одночасно сплатити. Тому нормальним вважається значення коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,9 до 1. Якщо цей показник дорівнює 1, то підприємство може виплатити 100% всіх своїх зобов’язань.

У тому випадку, коли значення коефіцієнта швидкої ліквідності більше 1, має місце нераціональний розподіл ресурсів, яке вирішується додатковим вкладенням наявних засобів або наданням позик іншим компаніям. Обгрунтованість висновків даного коефіцієнту залежить в значній мірі від фінансового стану дебіторів і термінів їх виникнення заборгованості перед підприємством.

Шляхи покращення платоспроможності

Якщо всі або більшість розрахованих підприємств менше норми, то щоб уникнути проблем, і навіть банкрутства потрібно перерозподілити активи і пасиви. Для цього можна зробити наступні дії:

  • Збільшити прибуток.
  • Отримати довгострокове фінансування.
  • Продати частину постійних активів.
  • Збільшити власний капітал.
  • Зменшити наднормативні запаси.

Співвідношення теорії і практики

Коефіцієнт швидкої ліквідності більшості підприємств значно менше нормативного. Це пов’язано з сумнівною якістю дебіторської заборгованості. Тому для аналізу фактичної ліквідності активів фінансові фахівці використовують показники миттєвої оцінки. Для цього розглядають тенденції зміни коефіцієнта за певний період, а потім вивчають причини його зменшення або збільшення. Збільшення ліквідності за рахунок невиправданої дебіторської заборгованості є свідченням серйозних фінансових проблем на підприємстві. Тому для цілей аналізу ефективності виробничої діяльності важливо використовувати не тільки кількісні, але і якісні показники.

Ризик ліквідності

У процесі трансформації товарно-матеріальних цінностей для своєчасного погашення виниклої заборгованості можуть виникнути певні проблеми, яких не враховують перераховані вище коефіцієнти. Вони пов’язані з так званим ризиком ліквідності. До його приватним випадків відносять: уцінку активів, необхідність продажу паперів в момент їх низького котирування, податки і збори, часткову втрату капіталу при продажу об’єктів незавершеного будівництва, оплату комісійних посередникам. Чим нижче ліквідність первинних активів, тим більше ризик.

Система управління ресурсами

Грамотний менеджмент базується на правильній оцінці фінансового стану підприємства. Основними інструментами такого аналізу є розрахунок спеціальних показників, найбільш адекватний результат яких дає коефіцієнт швидкої ліквідності. Його значення дозволяє зрозуміти, чи зможе підприємство розплатитися за своїми короткостроковими зобов’язаннями за рахунок своїх швидко і середньо реалізованих активів. Якщо обчислений результат виявляється нижче норми, то це означає, що компанії необхідно задуматися про перерозподіл наявних активів і пасивів. У тому випадку, коли коефіцієнт перевищує оптимальне значення, це свідчить про нераціональність використання ресурсів, тому аналогічно потрібно зробити систему управління більш ефективною.

Короткий опис статті: ліквідність Термін «ліквідність» характеризує здатність активів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, конвертуватися у гроші. Від швидкості цієї операції (у разі несподіваної необхідності розплатитися за рахунками) залежить майбутнє фінансове стану компанії. Для того щоб заздалегідь підготуватися до цієї ситуації, правильно перерозподіливши кошти, розраховують кілька показників, що найбільш точні результати з яких дає коефіцієнт швидкої ліквідності.

Джерело: Коефіцієнт швидкої ліквідності. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності :: SYL.ru

Також ви можете прочитати