250200 Лісове господарство та ландшафтне будівництво. Державний

22.08.2015

250200 Лісове господарство та ландшафтне будівництво. Державний освітній стандарт

Додати у вибране

Раніше цей державний стандарт мав номер 656200 (згідно з Класифікатором напрямів і спеціальностей вищої професійної освіти)

Заступник. міністра освіти Російської Федерації

Реєстраційний № 247тех/дс

Москва 2000 р.

1. Загальна характеристика напряму підготовки дипломованого спеціаліста

656200 Лісове господарство та ландшафтне будівництво .

  1. Напрям підготовки дипломованих спеціалістів затверджено наказом Міністерства освіти Російської Федерації від 02.03.2000 р. № 686
  2. Перелік освітніх програм (спеціальностей ), що реалізуються в рамках даного напряму підготовки дипломованого фахівця:

260400 Лісове господарство

260500 Садово-паркове та ландшафтне будівництво.

1.3. Кваліфікації випускників – інженер

Нормативний термін освоєння освітньої програми підготовки дипломованих фахівців «Лісове господарство та ландшафтне будівництво» при очній формі навчання — 5 років.

1. 4.Кваліфікаційна характеристика випускників за напрямом :

1.4.1. Об’єкти професійної діяльності випускника.

Об’єктами професійної діяльності випускників є ліси, об’єкти ландшафтного будівництва і лісопаркового господарства, ландшафтної архітектури, відтворення, поліпшення видового складу рослинності, якості лісових і садово-паркових насаджень, підвищення їх продуктивності та декоративності; відновлення, збереження генофонду, раціональне використання лісів, захист особливо охоронюваних природних територій і об’єктів ландшафтного будівництва.

1.4.2.Види професійної діяльності випускника.

Випускник за напрямом підготовки «Лісове господарство та ландшафтне будівництво» відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовкою може виконувати такі види професійної діяльності:

— виробничо-технологічну;

— організаційно-управлінську;

— науково-дослідну;

— проектно-конструкторську;

Конкретні види діяльності визначаються змістом освітньо-професійної програми, що розробляється вищим навчальним закладом.

1.4.3. Завдання професійної діяльності випускника.

Випускник по напрямку підготовки дипломованих фахівців «Лісове господарство та ландшафтне будівництво» в залежності від виду професійної діяльності підготовлений до вирішення наступних професійних завдань:

а) виробничо-технологічна діяльність:

— ефективне використання матеріалів, обладнання, відповідних алгоритмів і програм розрахунків параметрів технологічних процесів;

— здійснення метрологічної повірки основних засобів виробництва;

б) організаційно-управлінська діяльність:

— організація роботи колективу виконавців, прийняття управлінських рішень в умовах різних думок;

— знаходження компромісу між різними вимогами (вартості, якості, безпеки і термінів виконання) як при довгостроковому, так і при короткостроковому плануванні та визначення оптимального рішення;

- оцінка виробничих і невиробничих витрат на забезпечення якості виробничої та проектної продукції лісового господарства і ландшафтного проектування і будівництва;

- здійснення технічного контролю і управління якістю продукції лісового господарства і ландшафтного проектування і будівництва;

у) науково-дослідна діяльність:

- аналіз стану та динаміки показників якості об’єктів діяльності (лісництв та лісгоспів, леспаркхозов і об’єктів ландшафтної архітектури) з використанням необхідних методів та засобів досліджень;

- створення теоретичних моделей, що дозволяють прогнозувати властивості матеріалів в лісовому господарстві та ландшафтному будівництві;

- розробка планів, програм і методик проведення досліджень;

- аналіз, синтез і оптимізація процесів забезпечення якості випробувань, сертифікації продукції із застосуванням проблемно-орієнтованих методів;

г) проектно-конструкторська діяльність :

- формування цілей проекту (програми) вирішення завдань, критеріїв і показників досягнення цілей, побудова структури їх взаємозв’язків, виявлення пріоритетів вирішення завдань проектування з урахуванням моральних аспектів діяльності та оптимізації стану навколишнього природного та урбанізованого середовища;

- розробка узагальнених варіантів вирішення проблеми, аналіз цих варіантів, прогнозування наслідків, знаходження компромісних рішень в умовах багатокритеріальності, невизначеності, планування реалізації проекту;

- розробка проектів лісовпорядкування, виробництва лісових культур, об’єктів ландшафтного будівництва з урахуванням екологічних, естетичних, економічних параметрів;

- використання інформаційних технологій при розробці нових матеріалів;

— розробка проектів технічних умов, стандартів на посадковий матеріал і нові правила і норми проектування

1.4.4. Кваліфікаційні вимоги.

Для вирішення професійних завдань інженер:

— складає календарні плани-графіки виробництва лісокультурних і ландшафтних озеленювальних робіт, плани розміщення устаткування, технічного оснащення і організації робочих місць, розраховує виробничі потужності;

— бере участь у розробленні технічно обґрунтованих нормативів з питань лісового господарства та ландшафтного будівництва;

— розраховує нормативи матеріальних витрат (норми витрат сировини, напівфабрикатів, матеріалів, енергії);

— розраховує економічну ефективність проектованих заходів і технологічних процесів у лісовому господарстві та ландшафтному будівництві;

— здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни на підприємствах лісового господарства і в організаціях з ландшафтного будівництва;

- розробляє та бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат матеріалів, зниження трудомісткості, підвищення продуктивності праці;

— розробляє раціональні та науково-обґрунтовані проекти та технічну документацію на різні об’єкти лісового господарства та ландшафтного будівництва;

— бере участь у складанні патентних та ліцензійних паспортів і сертифікатів, заявок на винаходи і на об’єкти лісового господарства та ландшафтного будівництва;

— бере участь у проведенні наукових досліджень або виконанні проектних і технічних розробок в області лісового господарства та ландшафтного будівництва;

— здійснює збір, обробку, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації за темою (завданням);

- проектує засоби випробування і контролю, оснастку, лабораторні макети, контролює їх виготовлення;

- приймає участь в проектно-вишукувальних роботах, стендових випробуваннях дослідних зразків проектованих виробів;

- готує вихідні дані для складання планів, кошторисів, заявок на матеріали, обладнання ;

— розробляє проектну і робочу технічну документацію, оформляє закінчені науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи;

- бере участь у впровадженні розроблених технічних рішень і проектів, наданні технічної допомоги і здійсненні авторського нагляду при реалізації проектів;

- вивчає спеціальну літературу та іншу науково-технічну інформацію, досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в галузі лісового господарства та ландшафтного будівництва;

- готує інформаційні огляди, а також рецензії, відгуки і висновки на технічну документацію,

— консультує з питань проектування конкурентоспроможної продукції, розробки і реалізації прогресивних технологічних процесів.

Інженер повинен знати :

- постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з технології виробництва в лісовому господарстві, ландшафтному будівництві та проектуванні;

- технологію виробництва лісового господарства та ландшафтного будівництва;

- перспективи технічного розвитку лісогосподарських підприємств і організацій ландшафтного будівництва і проектування;

 • системи і методи проектування в ландшафтному будівництві і виробництва в лісовому господарстві;

  - технічні вимоги, що пред’являються до матеріалів продукції лісового господарства та ландшафтного будівництва;

  - стандарти і технічні умови на виробництво робіт;

  - порядок і методи проведення патентних досліджень і основи винахідництва в лісовому господарстві та ландшафтному будівництві;

  - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку;

  основні вимоги організації праці при веденні робіт по проектуванню в лісовому господарстві та ландшафтному будівництві;

  — методи проектування та досліджень, проведення експериментальних робіт;

  - спеціальну науково-технічну і патентну літературу з тематики досліджень і розробок у лісовому господарстві та ландшафтному будівництві;

  - призначення, умови технічної експлуатації проектованих об’єктів лісового господарства та ландшафтного будівництва;

  - стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;

  - основи економіки, організації праці і виробництва;

  - основи трудового (лісового) законодавства та екологічного права;

  - правила і норми охорони праці.

  1.5. Можливості продовження освіти випускника, освоїв основну освітню програму вищої професійної освіти за напрямом підготовки дипломованих фахівців «Лісове господарство та ландшафтне будівництво» підготовлений для продовження освіти в аспірантурі .

  2. Вимоги до рівня підготовки абітурієнта

  2.1. Попередній рівень освіти абітурієнта – середнє (повне) загальна освіта

 • Абітурієнт повинен мати документ державного зразка про середню (повну) загальну або середню професійну освіту, або початкову професійну освіту, якщо в ньому є запис про отримання пред’явником середнього (повного) загальної освіти, або вищу професійну освіту.

  3. Загальні вимоги до основної освітньої програми підготовки дипломованого спеціаліста

  «Лісове господарство та ландшафтне будівництво»

  3.1 Освітня програма підготовки інженера розробляється на підставі цього державного освітнього стандарту дипломованого спеціаліста і включає в себе навчальний план, окремі програми навчальних дисциплін, навчальних програм виробничих практик .

  3.2. Вимоги до обов’язкового мінімуму змісту основної освітньої програми підготовки інженера та умов її реалізації та термінів її освоєння визначаються цим державним освітнім стандартом.

  3.3. Основна освітня програма підготовки інженера складається з дисциплін федерального компонента. дисциплін національно-регіонального (вузівського) компонента, дисциплін по вибору студентів, а також факультативних дисциплін. Дисципліни вузівського компонента та за вибором студента в кожному циклі змістовно доповнюють дисципліни, зазначені у федеральному компоненті циклу.

  3.4.Основна освітня програма підготовки інженера передбачає вивчення студентом наступних циклів дисциплін:

  Цикл ГСЭ — Загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни.

  Цикл ЕН – Загальні математичні і природничонаукові дисципліни

  Цикл ОПД — Загальнопрофесійні дисципліни

  Цикл СД — Спеціальні дисципліни, включаючи дисципліни спеціалізацій

  ФТД — Факультативи

  3.5. Зміст національно-регіонального компонента основної освітньої програми підготовки інженера має забезпечувати підготовку випускника згідно з кваліфікаційною характеристикою, встановленої цим державним освітнім стандартом.

  Короткий опис статті: лісове господарство Велика база освітніх стандартів інститути, університети, академії, внз, вища освіта

  Джерело: 250200 Лісове господарство та ландшафтне будівництво. Державний освітній стандарт

 • Також ви можете прочитати